Základní informace o technologiích programu LT2000 pro termický rozklad vybraného segmentu odpadních materiálů.

předkládáme vám základní rozsah informací a návrh řešení materiálového využití vybraných odpadních materiálů, tj. 

 1. vytříděných odpadních plastů ve formě drtě:
  1. s důrazem na výhodný poměr mezi vstupním výkonem technologie, tzn. množstvím zlikvidovaného plastového odpadu, a mezi množstvím získané kapalné frakce, nebo
  2. s důrazem na maximální výtěžnost a nejvyšší kvalitu kapalné frakce při termickém rozkladu tohoto materiálu na úkor vstupního výkonu, nebo
 2. materiálového a energetického využití drcených odpadních pneumatik formou termického rozkladu, včetně možných periferií k základnímu rozsahu technologie TDU-L(M)TE(i)_1000.    

ad 1. a. VERZE MT750Ei_programu LT2000

První možnou variantou je termický rozklad vytříděného odpadního plastu ve formě drtě s maximálním vstupním výkonem technologie 720 kg/hod. v nepřetržitém provozu se ziskem 60 hm.% získané olejové frakce tj. 432 kg/hod. = 480 lit./hod.). Získaný procesní plyn v objemu 25 hm.% (180 kg/hod.)  bude v tomto případě mařen spálením na bezpečnostním polním hořáku, ale lze jej taktéž využít pro jako palivo pro pohon plynové turbíny 400 kW, která by případně plně pokryla energetické potřeby provozu technologie termického rozkladu. Pevný inertní zbytek ve formě uhlíku a mechanických nečistot v objemu 15 hm.% (108 kg/hod.) bude vynášen z technologie do odpadního zásobníku k dalšímu možnému využití. 

Pro tuto variantu je technologie vybavena reaktorem 600 * 6.000 * 8 mm, který je ohříván úsporným vysokofrekvenčním indukčním ohřevem s aktivní elektronickou termostatickou regulací. Celkový instalovaný elektrický příkon technologie je 520 kW, provozní spotřeba elektrické energie je při maximálním výkonu 320 kW/hod

Technologie je z praktických, a zejména z bezpečnostních důvodů, koncipována do modulárního kontejnerového uspořádání tak, jak ukazují obrázky níže. Všechny moduly jsou spojeny silovou, sdělovací, bezpečnostní a ovládací kabeláží s řídícím systémem technologického celku a jeho velínem. 

Obr. 1 – snímek pořízený termokamerou za provozu technologie MT750Ei

Pro bezpečný, hospodárný a spolehlivý provoz navrhované technologie je nutné dodržet základní parametry vstupního materiálu, tzn.: 

 • musí být provedena základní dekontaminace cizorodými příměsemi, bez přítomnosti nadrozměrných kusů mechanických nečistot, kamení a ostatních pevných inertních materiálů,
 • maximální velikost nadrcených frakcí ≤ 35 mm v každé ose,
 • maximální obsah PVC ve směsi ≤ 3 %
 • maximální povrchová vlhkost ≤ 10 %, termický rozklad materiálu s vyšší vlhkostí musí být neefektivně dotován neúměrně větším množstvím energie. Výsledek termického rozkladu je nedokonalý a pevný zbytek (uhlík) pak obsahuje vysoké procento těkavých látek.

ad 1. a. VERZE MT750Ei_programu LT2000

 Tato varianta je za měřena na maximální výtěžnost a nejvyšší kvalitu kapalné frakce při termickém rozkladu tohoto materiálu na úkor vstupního výkonu. V ideální podobě tato varianta znamená, že můžeme po termickém rozkladu vytříděných a drcených odpadních plastů získat až 90 hm.% procesní kapaliny nejvyšší kvality. Získaný procesní plyn i pevný zbytek je pak obsažen ve zbylém objemu získaných produktů téměř rovným dílem.

Jak jsme se zmínili výše je výkon takto koncipovaného zařízení výrazně omezen vzhledem k nastaveným procesní podmínkám, kdy k termického rozkladu plastů dochází při nižších procesních teplotách a tím se výrazněn prodlužuje doba zdržení (expozice) materiálu v této teplotě. Vstupní výkon takovéto technologie je cca 100 kg/hod. v nepřetržitém provozu. 

Jak jsme se zmínili výše je výkon takto koncipovaného zařízení výrazně omezen vzhledem k nastaveným procesní podmínkám, kdy k termického rozkladu plastů dochází při nižších procesních teplotách a tím se výrazněn prodlužuje doba zdržení (expozice) materiálu v této teplotě. Vstupní výkon takovéto technologie je cca 100 kg/hod. v nepřetržitém provozu.
Obr. 2 – vzorky získané procesní kapaliny
Obr. 3 a 4 – obrázky kompletace a instalace TDU

Pro tuto variantu je technologie vybavena dvěma nízkoteplotními reaktory a dvěma dalšími nízkoteplotními odpařovacími nádržemi. Celý systém je vyhříván přímotopnými odporovými tělesy s aktivní elektronickou termostatickou regulací. 

Celkový instalovaný elektrický příkon této verze technologie je 170 kW, provozní spotřeba elektrické energie je při maximálním výkonu cca 75 kW/hod

Obr. 5, 6 a 7 – Příklad modulárního uspořádání technologie 
Obr. 8 - Půdorysný pohled na možné modulární uspořádání technologie 
Obr. 9 – Pohled zpředu na moduly technologie

Popis modulů základní sestavy MT200E

Modul 1Velkoobjemový zásobník plastů
 • modul na poschodí umožňuje kontinuální zásobení technologie
 • dávkovacím šroubovým mechanismus 200 mm
 • pneumatický bezpečnostní uzávěr
 • rotační magnetický separátor kovů
 • odprášení přes cyklon s textilními filtry
 • elektroinstalace, osvětlení
 • rozvod tlakového vzduchu
 • zdroj tlakového vzduchu šroubový kompresor (servis a bezpečnostní pneumatické uzávěry)
 • velkoobjemový nerezový zásobník
 • schodiště a plošina
 • protipožární dveře
Modul 2 – Příprava materiálu a zásobení reaktoru
 • modul (pod modulem 1) dělený na dvě části
 • část přípravy
  • nasávání nadrceného materiálu (z big-bags, nebo jiného systému provozovatele)
  • integrovaná průmyslová brána pro snadnou manipulaci s materiálem
  • pneumatický transport materiálu do velkoobjemového zásobníku
  • předělová protipožární stěna
  • bezpečnostní únikové dveře
 • číst zásobení reaktoru
  • dávkovací kanál přes strop modulu pod rotačním magnetickým separátorem kovů
  • pneumatický bezpečnostní uzávěr
  • kontinuální zásobovací systém 120 mm
  • elektroinstalace, osvětlení
  • rozvod tlakového vzduchu
atd...

ad 2. VERZE MT1000Ei_programu LT2000

© 2019 Waste To Fuel s.r.o.– všechna práva vyhrazena